nic

Antonín Koniáš v Přelouči

Antonín Koniáš v Přelouči
 


 

koniC konoA koniB
Není známo, čemu místo ve dlažbě vyznačené
a informační tabulka byly na překážku a proč byly odstraněny (po r. 1990).
V těchto místech (dnes poblíž rohu školní budovy) bylo umístěno pódium,
z něhož konal Ant. Koniáš katolickou misii.
Místo bylo po mnohá desetiletí v dlažbě vyznačeno;
tabulka tuto událost připomínající
byla umístěna na rohu školní budovy (nad popelnicí).

 

Císař Karel VI. koncem rou 1735 zastavil pronásledování a trýznění nekatolíků a nařídil odstranění jesuitů z misionářství, na jejichž místo ustanoveni misionáři z duchovenstva světského. Že toto nařízení nebylo provedeno, patrno z toho, že roku 1738 ohlásil do Přelouče svůj příchod hlavní misionář jesuitský Antonín Koniáš. Byl sem pozván náboženským bratrstvem, jehož předsedou by František Brandenštein, hejtman pardubického panství. Jemu Koniáš oznamuje svůj příchod a žádá:

3. Dubové nebo jiné silné dřevo na kříž boží, asi dvacet loket dlouhé, nebo poněkud kratší, časně se může poraziti.
4. Trámů neb rokví asi 14, neb jsou-li dlouhé poněkud mírněji, bude zapotřebí pro lešení asi 3 kopy. K tomu bude potřebný tesař s tovaryši a některými dělníky.
5. Město se pivem a chlebem má zaopatřiti, tím hojněji se lid sejde.

Koniáš přijel s jesuity Fr. Klíčem, Matějem Sechastetrem a Janem Fleischerem dne 4. června 1738. Zúčastnil se společně s nimi slavnostního božího těla a poté počal pak kázati na připraveném řečništi na náměstí. Stálo v místech mezi dřevěným domkem, od roku 1817 lékárnou, a tehdy dřevěnou školou. Místo, kde postavili misionáři vysoký kříž, je podnes zvláštní dlažbou poznamenáno.

O Koniášovi bylo známo, že také v jiných místech, ač byl stále téměř churav, denně třikrát až pětkrát kázával brzy česky i podle potřeby německy, takže často mdlobou klesl a s kazatelny musel býti odnesen. Výmluvnost jeho prý uchvacovala posluchače, jichž usedavý pláč i kazatele k pomlčení přinucoval.

Nejhrůzněji dovedl líčit muka pekelná. Když měl kázati o soudném dnu, vstupoval na kazatelnu s těžkým řetězem na krku. Po vykonaném kázání přehlížel obecní a gruntovní knihy a v nich inkoustem přeškrabával aneb zamazával úplné věty. Jmenovitě přeškrtal jméno Husovo. Za jeho doby uváděl se v staré farní knize památní jako majetek missál, iniciálkami na pergamenu psaný, bezpochyby ze XVI. století, podle českých modliteb a zpovědní formule v staré řeči. Nejspíš se Koniášovi nelíbil tento skvostný missál, pocházející z doby církve podobojí a odnesl jej jako kacířský. Misie jeho trvaly v Přelouči 14 dní.
To byly poslední misie všech jesuitů.

Josef LEDR: Dějiny města Přelouče nad Labem, Přelouč, 1926, str. 247 ÷ 248.Koniáš Antonín, též Koňas (* 1691 v Praze – † 27. 10. 1760 v Praze), jesuitský spisovatel a náčelník literární protireformace katolické v Čechách. V kázaních i na misionářských cestách svých po kraji vynikal fanatickou horlivostí, káže až pětkráte denně a spáliv 30.000 knih kacířských. Propagandě té věnoval také veškerou svou činnost literární, a to positivní i negativní. Staré kancionály evangelické nahrazoval Cytarou Nového Zákona (Hradec Králové, 1727 – 1762 třikrát) a za postilly nekatolické a spisy nábožensky vzdělavatelné podal Zlatou neomylné římsko-katolické pravdy dennici (Praha, 1728), jedinou choť Beránkovu (Hr. Kr. 1733), Vejtažní naučení (t. 1740, po třetí v Pr. 1756) a j. Všechny tyto spisy K-y vyrovnají se jeho pověstným kázáním, vykořeňujíce kacířství a všemi prostředky roznícené obraznosti hrozíce mukami pekelnými. Negativní činnost K-ovu zastupoval hlavně jeho Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající (Clavis haeresim claudens et aperiens), v Hradci Král. 1729, podruhé, rozmnožený, 1749 a po třetí v Pr. 1767 vytištěný, teprve 1770 však schválený. Je to applikace římských indexův na literaturu českou nebo cizí v Čechách čtenou, a to nekatolickou i nemravnou. Klíč buď nadobro neb aspoň z části zavrhuje téměř všecky české spisy z l. 1414 – 1620 a veškerou českou literaturu exulantskou, tedy knihy husitské, bratrské, luterské, kalvinské a pietistické, poroučeje buď je zcela »vykořeňovati« nebo opravovati. Jinak věcná i slohová platnost spisův K-ových je skrovná. Včk.

Ottův slovník naučný

 Home