Přeloučský, Tůma
(asi 1435  –  23. 2. 1518)

Autor: Dr. Jiří Just
(s laskavým svolením)

Lit pers:

•   Bartoš, František M., Tůma Přeloučský, in: Molnár, A. - Rejchrtovi, N.a L., Slovem obnovená. Čtení o refomaci, Praha 1977, s. 135 (stručný životopis)

•   Calábek, Leopold, Tůma Přeloučský. Příspěvek k počátkům Jednoty na Moravě, in: Přerovský obzor 7 (1916), č. 305 a 306 (s několika omyly)

•   Hájková, Lenka, Osobnost a literární dílo Tůmy Přeloučského v kontextu bratrské reformace, diplomová práce (obor český jazyk) FF MU Brno, 1996 (duplikát v knihovně sboru JB v Ústí nad Orlicí)

•   Jireček, Rukověť II.297–298

•   Kaňák, Miloslav, Tůma z Přeloučí, z prvních kněží Jednoty bratrské, in: JB 28 (1951), s. 150-155, 170-172; 29 (1952), s. 110-113

•   Kaňák, Miloslav a kol., Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, HČSBF, Praha 1957, s. 46-58

•   Krofta, O bratrském dějepisectví, s. 15–17

•   Měrka, Vojtěch, Tomáš Přeloučský. Jeho literární práce a jazyk, in: Časopis pro moderní filologii a literatury 3 (1913–1914), s. 297–306

•   Michálek, Emanuel, K vztahům Jednoty bratrské a husitské reformace, in: KJ 52 (1967), č. 29, s. 2

•   tt, Příspěvek ke studiu slovní zásoby nejstarších památek Jednoty bratrské, in: LF 99 (1976), s. 386-393

•   Peschke, Erhard, Die religiös-sozialen Ideen des Bruder Thomas Přeloučský, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock 7 (1957-58), Heft 2, s. 283–292; totéž opět in: ders., Kirche und Welt in der Theologie der Böhmischen Brüder. Vom Mittelalter zur Reformation, Berlin 1981, s. 101–120

•   Sokol, Vojtěch, Listy Tůmy Přeloučského panu Janovi Kostkovi z Postupic, in: Výroční zpráva reálky v Praze VII. (1931/1932), s. 3-18; otisk (edice tří listů Tůmy P. Janovi Kostkovi z Postupic)

•   Závodský, Josef, Bratr Tůma Přeloučský, in: KJ 42 (1957), č. 27, s. 4

•   tt, Bratr Tůma Přeloučský, in: TP KR 24 (1957), s. 50–56

•   Zelinka, Timoteus Č., Spis bratra Tůmy, in: KJ 42 (1957), č. 4, s. 4

 

Spisy Tůmy Přeloučského:

 SPIS O PŮVODU JEDNOTY BRATRSKÉ A O CHUDÝCH LIDECH (název podle rukopisu KNM: Spis bratra Tůmy, příjmím Přeloučského, urozenému pánu, panu Albrechtovi z Štemberka a na Lukově 1502) * 1502; v první části Tůma líčí v historickém podání vznik Jednoty, přičemž za její předchůdce označuje již Viklefa, Matěje z Janova a Husa, nepříznivě líčí krále Jiřího z Poděbrad, jehož činí vinným z persekuce táborských kněží (Jungmann III.735b)

    Mss:

a. AUF 3, ff 202a-224a * 2. pol. 16. stol. (Urozený Pane, Pane vždy dobrého žádostivý × a račte komu ráčíte ukázati. Toto napsání dokonáno jest v neděli druhou po Veliké noci skrze Bratra Tůmu Přelouckého. Letha od narození Syna Božího Millesimo quingentesimo secundo)

b. Praha, KNM IV H 8, část III, ff. 67a-106b * 1581 (Spis bratra Tůmy, příjmím Přeloučského, uroz. p. p. Albrechtovi z Štemberka a na Lúkově 1502. × Toto napsání dokonáno jest v neděli druhou po veliké noci ... 1502 a přepsáno v outerý před památkou M. Jana Husi l. 1581.) (Bartoš č. 1214)

    Eds:

a. Goll-Krofta, Chelčický a Jednota, s. 75, 112, 147, 154 (ukázky, obsah na s. 55-56)

b. Palmov I.1, s. 142n. (ukázky)

c. Sokol, Vojtěch, Tůmy Přeloučského Spis o původu jednoty bratrské a o chudých lidech, Praha 1947 (úplná kritická edice, obsáhlá předmluva s životopisem T. Přeloučského); rec: Molnár, Amedeo, in: ThEv 1 (1948), s. 118–120, též in: KJ 33 (1948), č. 4 • tt, in: ČMM 69 (1950), s. 364-367

d. Molnár, A. - Rejchrtovi, N.a L., Slovem obnovená. Čtení o refomaci, Praha 1977, s. 135-136 (ukázky podle vyd. V. Sokola)

    Lit: Kaňák, Miloslav a kol., Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, HČSBF, Praha 1957, s. 51-52 • Krofta, O bratrském dějepisectví, s. 15–16 Měrka, Vojtěch, Tomáš Přeloučský. Jeho literární práce a jazyk, in: Časopis pro moderní filologii a literatury 3 (1913–1914), s. 301–306 (obsah spisu a jeho jazyková stránka) Michálek, Emanuel, Příspěvek ke studiu slovní zásoby nejstarších památek Jednoty bratrské, in: LF 99 (1976), s. 386-393

 

CEDULE BRATRA ŠIMONA * 1507; celkem šest „cedulí“, psaní, které vznikly jako ohlas Tůmova sporu s Jindřichem, farářem lipenským; Tůmovo autorství potvrzuje Blahoslav, O původu (Praha, KNM V F 41, f. 87b; Odložilík, O. (ed.), Bratra Jana Přerovského spis O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, in: VKČSN 1928, Praha 1929, N. 7, s. 42), Jafet - Hlas strážného, u Golla s. 241 a HF, s. 239 (Jungmann III.750)

    tisk: První cedule bratra Šimonova, kterúž psal pánóm starším hranickým, v kterejž se zpravuje krátce o řádu kněžstvie svého..., Litomyšl (Pavel Olivetský) 1507; Knihopis 16.343; Praha, KNM 25 F 6 (def. unikát, bez tit.; srv. Bohatcová, Olivetští, s. 150, č. 4)

    Ed: Šimák, J. V., Neznámé inkunábule Jednoty bratrské?, in: LF 39 (1912), s. 39-43 (úryvky lat. překladu Balbínova)

    Lit: Kaňák, Miloslav a kol., Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, HČSBF, Praha 1957, s. 52-53 • Sokol, Spis o původu, s. 34-35

 

CEDULE od bratra Tůmy Přeloučského PANU JANOVI KOSTKOVI, tomu tučnému * 21.1.1509 a Druhá cedule bratra Tůmy panu Janovi Kostkovi * 1509

    Mss:

a. AUF 3, ff 290a-b (Modlitba má vaší milosti × mé psání v napomenutí račte laskavě a dobrotivě přečísti.), 293b-298b (Modlitba má, ačkoli nestatečná, však vždy žádostivá × a mému dlouhému psání, jestli roztroušené, račte odpustiti.)

b. Praha, KNM IV H 8, část III, ff. 41a-43a, 50b-65b * 16. stol. (Bartoš č. 1214)

    Eds:

a. Gindely, Geschichte I.501 (část)

b. Goll-Krofta, Chelčický a Jednota, s. 56-57 (úryvky a obsah)

c. Sokol, Vojtěch, Listy Tůmy Přeloučského panu Janovi Kostkovi z Postupic, in: Výroční zpráva reálky v Praze 7 (1931/1932), s. 3-18 (vč. odpovědi Jana Kostky na první ceduli)

    Lit: Kaňák, Miloslav a kol., Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, HČSBF, Praha 1957, s. 54-56 • Měrka, Vojtěch, Tomáš Přeloučský. Jeho literární práce a jazyk, in: Časopis pro moderní filologii a literatury 3 (1913–1914), s. 303–306 (obsah cedulí a jejich jazyková stránka) • Müller-Bartoš, Dějiny, s. 230-231

 

PSANÍ BRATRA TŮMY, PŘÍJMÍM PŘELOUČSKÉHO, kteréž učinil urozenému pánu panu Vilémovi z Pernšteinu etc., z příčiny pokušení toho času na jednotu přišlého, zastavení sborův a služeb Páně etc., Léta Páně 1509 * psán po první ceduli panu Kostkovi

    Ms: AUF 3, ff. 282a–287a (Modlitba má ustavičná ač nestatečná × a mému psání dlouhému račte odpustiti. T. P.)

    Ed: AČ 16, s. 36–41

    Lit: Kaňák, Miloslav a kol., Význačné postavy Jednoty bratrské a jejich dílo, HČSBF, Praha 1957, s. 56 • Krofta, O bratrském dějepisectví, s. 16

 

spisy nedochované (Sokol, Spis o původu, s. 36):

První list panu Albrechtovi ze Šternberka * 1502 (Tůma se o něm zmiňuje ve druhém listu p. Albrechtovi)

Psaní jakémus panu Zikmundovi * 1502 (dle HF, s. 122) (Jungmann III.735)

Psaní bratra Tůmy Přeloučského [bratru Vavřinci Krasonickému] * 1506 (HF, s. 233; text v hran. závorce v orig. nečitelný, doplněno podle okrajové poznámky: Laurentius Krasonický) (Jungmann III.748)

První list panu Vilémovi z Pernštejna * konec r. 1508

 

spisy nejisté, sporné nebo Tůmovi mylně připisované (Sokol, Spis o původu, s. 36-37):

 HF k r. 1503 (s. 127) označuje Tůmu jako jednoho ze tří možných autorů obšírného psaní „neb br. Tůmy, neb br. Prokopa neb br. Vavřince, v kterémž dává se odpověď na otázku na sebe učiněnou od svého přítele. Ta pak otázka taková byla, proč by on mezi tak ohyzdnými a bludnými, zmazanými a tudíž i ke všem smrtem potupenými lidmi své přidržení i tovaryšství míti nepřestával, kteroužto otázku obšírnými slovy rozvazuje a mistrně, proč jest to vše učinil, ukazuje.“ Je to Apologia neb konfessí vydaná r. 1503 (Palmov I.2, s. 157–246, č. 8), Müller-Bartoš, Dějiny, s. 333 pokládá za autora br. Prokopa; dle Sokola spis rozhodně není Tůmův

 Müller, Geschichte I.392 (Müller-Bartoš, s. 252) připisuje Tůmovi podmíněně bratrskou polemiku s kanovníkem v Olomouci Zoubkem ze Zdětína z r. 1517, dosud přičítanou br. Lukášovi; jeho důvody nenachází Sokol (Spis o původu, s. 36) dosti přesvědčujícími

 Bidlo, Akty I.54, předmluva, připisuje Tůmovi, Prokopovi a Jírovi Pětikostelskému účast při stylizaci čtvrtého a šestého listu Rokycanovi a spolupracovnictví při velkých spisech Řehořových (např. „Spis o dobrých a zlých kněžích“)

 Sokol (Spis o původu, s. 17 a 37) vyslovil domněnku, že autorem traktátu Sepsání muže jednoho dobrého etc. podávající k soudu každému muži rozumnému, jakým způsobem vcházejí v kněžství kněží kališní, jest-li to pravé a řádné kněžství čili není * konec r. 1507 (Ms: KNM V F 41, ff. 115a-120b) je nejspíše Tůma, ač jej dříve připsal Krasonickému (Bidlo, Akty I.699). Traktát dobře doplňuje a podává doklady k Cedulím bratra Šimona

 home